Privesci za narukvice od gumica i ftalati

Velike su diskusije na temu zabranjenih ftalata i narkvica od gumica jer su velike koncentracije zabranjenih ftalata pronađene u Velikoj Britaniji u privescima koji se kače na narukvice, nakit ili predmete napravljene od silikonskih gumica. Šta tu nije bezbedno, zašto nije bezbedno i da li je kreativnost šarenila opasna i u kojoj meri? Šta su to ftalati i koji su ftalati zabranjeni u EU i kod nas prema Zakonu o hemikalijama i Pravilniku o zabranama i ograničenjima, kako ftalati utiču na zdravlje ljudi i dece? Ftalati su estri ftalne kiseline i alifatskih alkohola. To su hemikalije koje se dodaju PVCu (polivinil hloridu) kao aditivi za omekšavanje plastike (i čine do 40% sadržaja), nisu vezani za polimer, “cure” iz predmeta, izazivaju osećaj masnoće na rukama. Koriste se u predmetima opšte upotrebe: PVC podovi, plastificirane tapete, predmeti od veštačke kože, PVC stolnjaci-mušeme, igračke, školski pribor (gumice, pernice, selotejp), slušalice za uši, lopte, zavese za kadu, oprema za plažu, fliflop papuče. U kozmetičkim proizvodima: prisutni su u parfemima kao fiksatori mirisa (omogućuju sporije oslobađanje parfema), u lakovima za nokte. Klasifikacija ftalatnih estera-je da su uglavnom toksični po reprodukciju: može smanjiti plodnost ili napraviti mogući rizik od smanjenja plodnosti, i može štetno delovati na plod ili fetus. Ftalati u igračkama su zabranjeni prema Prаvilniku о оgrаničеnjimа i zаbrаnаmа prоizvоdnjе, stаvlјаnjа u prоmеt i kоrišćеnjа hеmikаliја donetom na osnovu Zakona o hemikalijama. Zabrana/ograničenje odnosi se na sledeće ftalate: (DEHP), (DBP), (BBP): ZABRANA GLASI: Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci i smеša kojе ih sаdržе u igrаčаkаmа i prеdmеtimа nаmеnjеnim zа nеgu dеcе u kоncentracijama vеćim оd 0,1 % plаstifikovanog matеrijаlа. Predmеt namеnjеn zа nеgu dеcе jеstе svaki proizvod koji је namenjen zа оlаkšаvanje spavanja, relaksaciju, higijenu, hranjenje i sisanje odojčadi. Zabrana i ograničenje je za hemikalije sa ftelatima označenim: DINP, DIDP, DNOP, DEHP, BBP, DBP, DIBP , nijedna od njih se ne koristi u EU za proizvodnju , a po Zakonu o hemikalijama snabdevač (proizvođač, uvoznik ili distributer) proizvoda koji sadrži supstancu koja izaziva zabrinutost u koncentraciji većoj od 0,1 % dužan je da dostavi informacije dovoljne za bezbedno korišćenje tog proizvoda, a najmanje naziv supstance daljem korisniku ili distributeru, kao i potrošaču. Ove zabrane preuzete su iz propisa EU. Da bi se donela ovakva zabrana u EU se radi procena rizika Što je opširan dokument u kome se izračunava rizik pri upotrebi određenih hemikalija. Ustanovljeno je da postoji rizik pri upotrebi ovih hemikalija u dečijim igračkama. Koja je opasnost po zdravlje ovih ftalata? Toksični su po reprodukciju (mogu štetno da utiču na plodnost i plod). Rezultati eksperimentalnih studija ukazuju da ftalati dovode do reproduktivnih I razvojnih poremećaja kod životinja. Ove eksperimentalne studije su relevantne za čoveka, posebno za odojčad, decu, trudnice i žene u periodu laktacije. Toksični efekti ftalata na rast i razvoj se mogu ispoljiti i u ranom pubertetu kod devojčica i oštećenjem testisa kod dečaka. Dokazano je da su ftalati povezani sa 100% porastom (u proteklih 30-tak godina) nekih genitalnih poremećaja (hipospadija) u muške dece. Endokrini disruptori-remete rad hormonskog sistema. Njihova specifičnost ogleda se u tome što ove hemikalije u jako malim količinama za koje se ranije smatralo da su bezbedne, mogu da izazovu efekte na način da remete rad endokrinog sistema. Oni u veoma niskom koncentracijama deluju kumulativno i hronično, a ne akutno, tako da posledice njihovog štetnog dejstva nisu lako merljive. Pronađeni su i izmereni u krvi, majčinom mleku, placenti. Mogu da izazivaju alergije. Deca su posebno osetljiva prema delovanju ftalata jer se njihov hormonski i reproduktivni sistem tek razvija, kao i zato što je njihova specifična površina tela (površina u odnosu na telesnu masu) mnogo veća nego kod odraslih. Ftalati se mogu uneti u organizam gutanjem, udisanjem i preko kože. Tržišna, sanitarna i inspekcija za zaštitu životne sredine mogu da nalože da se povuku sa tržišta dečije igračke koje sadrže ftalate u nedozvoljenim količinama. Gumice za pravljenje narukvica su silikonske, nisu od PVC-a one ne sadrže ftalate ali pojedini privesci, koji se kače na te narukvice, a koji su napravljeni od PVC, sadrže ftalate u nedozvoljenim količinama što mora biti ispitani od strane nadležnih inspekcijskih organa. Apelujemo na nadležne organe da redovno vrše kontrolu dečijih igračaka, a po potrebi i vanredno, i to na unutrašnjem tržištu Republike Srbije, a ne samo prilikom uvoza igrački koje su legalno ušle u zemlju. Odgovornost za stavljanje bezbednih igračaka na tržište je pre svega na proizvođaču, odnosno uvozniku, ali odgovornost postoji i za distributere, koji moraju da imaju saznanja o tome da li i koje hemikalije se mogu naći u proizvodima koje stavljaju u promet, i da te informacije dostave.Stanovništvo je sklono da minimalizuje rizik čim se čuje da supstanca ne izaziva trenutna (akutna) oštećenja zdravlja. Većina ljudi još nije osetljiva na rizike koji mogu da nastupe posle određenog broja godina. Međutim, veoma je važno da ovakve zabrane za igračke koje sadrže navedene ftalate postoje i da ih se snabdevači igračaka pridržavaju, jer igračaka sa ftalatima može da bude na tržištu mnogo, s obzirom da oni omekšavaju plastiku i time je čine fizički bezbednijom za igranje. Takođe, pored ftalata, potrebno je da se smanje svi rizici koji potiču od velikog broja drugih kancerogenih, reproduktivno toksičnih i mutagenih hemikalija kao i hemikalija koje su endokrini disraptori, a mogu se naći u proizvodima za opštu upotrebu.

O autoru